- 1400 ccm

 

   

Husistein Mark

Toyota Yaris, 16V

 

 

Mathys Hansueli

Fiat Uno, 16V

 

 

Moser Stephan

Toyota Yaris, 16V

 

 

 

Schöpfer Stefan

Audi 50, 16V